KÝ ỨC MỘT DÒNG SÔNG

Ấu thơ đã cách xa rồi
Tơi bời lá rụng vun bồi vườn xưa
Bóng dừa kỷ niệm dưới mưa
Để màu mắt biếc đong đưa theo hàng
Âm thầm sông chảy chứa chan
Lá rong xanh mát lang thang trôi dòng
Nắng nghiêng giăng lối phập phồng
Bướm vàng thấp thoáng vàng bông cả rồi
Và em dạo ấy trăng côi
Chia ly bóng nguyệt một đôi chưa tròn
Dòng sông trăm ngã mãi mòn
Cô thôn đứng đó có còn nhớ chăng!
Thiết tha gió nhắn mây giăng
Gửi em nơi ấy thuyền đăng cập bờ
Chút tình thơ dại ngây thơ
Phôi pha gợi chút ầu ơ … sông buồn!

Hoàng Nguyễn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.