4+

Trên đời có bốn cái ngu
Làm mai, Gánh nợ, Gác cu, Cầm chầu
Trên đời có bốn vui sầu
Hỷ, Nộ, Ái, Ố mưu cầu chúng sanh
Trên đời có bốn sự lành
Long Lân Quy Phụng vang danh đất trời
Trên đời có bốn tuyệt vời 
Sinh Lão Bệnh Tử cuộc đời khói mây
Trên đới có bốn chữ này
Tiền Tài Tù Tội chớ gây nghiệp vào
Trên đời có bốn tự hào
Công Dung Ngôn Hạnh phong trào thi đua
Trên đời có bốn tên mùa
Thu Đông Xuân Hạ kéo lùa thay phiên
Trên đời có bốn cái ghiền
Cờ bạc, Hút sách có điên mới vào
Gái trai, Chè rượu thì sao?
Thi thoảng đôi chút khơi mào thế nhân
Trên đời có bốn cái cần
Nhục Vinh Danh Lợi bụi trần phôi phai
Trên đời có bốn lá bài
Cơ Rô Chuồn Bích anh tài tù lao
Trên đời có bốn phương nào?
Đông Tây Nam Bắc ra vào muôn phương
Trên đời có bốn vấn vương
Thương Yêu Quên Nhớ tỏ tường sao đây
Trên đời có bốn tài này
Cầm Kỳ Thi Họa vui say với đời
Trên đời có bốn lời mời
Like, Com, Share, Shout … vui chơi thơ này.

Hoàng Nguyễn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.