Biết trả lời sao

Anh mây bèo kiếp trước
Theo dòng sông lênh đênh
Mấy ai tìm nguồn nước
Chỉ thấy dòng đời mông mênh
Mùa bất tận
Theo về năm tháng cũ.
Nói sao đời – chỉ một lần yêu
Mười ngón tay
Tính ân tình chưa đủ
Trừ tao phùng hay phải cộng chia ly
Vi vút gió chiều lên
Chớ đòi nhau phải nhớ hay quên
Nhẩm tay em
Mơ tóc liễu
Có bao điều khó hiểu
Nỗi yêu thương
Chất chứa mãi chưa thành
Em đừng hỏi
Anh quên hay nhớ
Đêm chưa tàn – anh biết trả lời sao.

Nguyễn Hoàng 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.