Click

Một anh chàng nọ nuôi hai con chuột và huấn luyện chúng mỗi lúc thèm ăn thì click chuột và tin nhắn sẽ báo cho mình biết. Cuối cùng anh ta cũng thành công.
Một ngày nọ, hai con chuột nói chuyện với nhau:
– Mày thấy không, mình đã huấn luyện được gã đó, mỗi lúc mình click là lại đem đồ ăn đến cho mình!

Những bài viết khác:

  1. Phi công?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.