ĐẤT MŨI OAI HÙNG

Đất Mũi là đây … những tháng ngày

Biên cương cột mốc … vững không lay

Cờ đỏ tung bay … chồi nẩy lộc

Bao người đi trước … có hôm nay.

20/10/12
Hoàng Nguyễn

 

No related content found.

One Response to ĐẤT MŨI OAI HÙNG
  1. Prudy Reply

    You really saved my skin with this inmnafrtioo. Thanks!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.