DỆT MỘNG

Em ngồi dệt mộng dưới trăng
Tròn xinh nét ngọc tưởng rằng Hằng Nga
Sợi trăng đan kín đêm tà
Suối hồng khéo léo la đà tơ giăng
Mộng mơ dệt lụa cùng trăng
Vàng ươm nong kén nhớ chăng bạn tình
Thoi xuân lách cách lung linh
Lụa tình em trải cung nghinh đón chàng.

 

Nguyễn Hoàng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.