ĐỒNG LỘC XƯA & NAY

Thăm lại Đồng Lộc hôm nay
Mộ bia nhang khói mắt cay lệ nhòa
Nhớ mười cô gái xông pha
Đôi mươi mười tám la cà giáp phong
Miền trung nắng gió phủ lòng
Gửi mây theo gió tiếc mong vơi đầy
Mười em gái nhỏ nơi đây
Đảm đang, anh dũng, hăng say, kiên cường.

27/07/2012 – Nguyễn Hoàng

No related content found.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.