LY CUỐI?

Năm mới vui say với bạn hiền
Say rồi cuộc sống có như tiên?
Vui ngắm chân dài nhâm đồ biển
Nâng thù chén tạc uống luân phiên
Bia rượu rai rai chỉ tốn tiền
Thiên hạ cứ nghĩ tụi này điên
Gia đình lo lắng thêm nhiều chuyện
Năm mới sum vầy … mừng tân niên!

31/12/12
Hoàng Nguyễn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.