MONG!

Mưa xuân xanh cỏ, ướt cành hoa
Hơi xuân thêm lạnh, gió chan hòa
Giải sầu uống cạn dăm ba chén
Khách thơ đóng cửa say cùng hoa
Đêm ngày mong nhớ chốn quê xa
Ngẫm nghĩ giờ đây ta đã già
Gặp lại khách thơ đầu đã bạc
Đầu xuân uống rượu xướng thơ ca.

Hoàng Nguyễn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.