Ngu!

Giờ kiểm tra. Cả phòng im phăng phắc. Tí thì thào với Tèo:
– Chữ viết tắt VS là gì hả mày? Vietsol hay Vệ sĩ?
– Thằng ngố, im mồm! Cứ chép đi! Thầy tự khắc sẽ hiểu chứ không… ngu như mày đâu!
… Lớp lại im phăng phắc.

No related content found.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.