TÂM!

Trăng tròn chênh chếch qua thềm

Đầu non vượn hú bao đêm trăng rằm

“Gió lồng gào thét hờn căm!

Lá rung cành gãy đè nằm quanh ta”

Tâm lặng hơi thở vào ra

Giúp ta trở lại thơ ca nhiệm mầu

-18/09/12-

Hoàng Nguyễn

No related content found.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.